Wydawcą portalu InteligentneMiastaiRegiony.pl jest ARTSMART Izabela Żylińska z siedzibą w Warszawie (01-773), ul. Braci Załuskich 4 lok. 21, zwaną dalej "Wydawcą".

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Zamieszczone w nim informacje, teksty, artykuły oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody ARTSMART Izabela Żylińska, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Ewentualna zgoda na przedruk może dotyczyć wyłącznie archiwalnych tekstów własnych portalu. Tekst uznawany jest za archiwalny po upływie 30 dni od momentu opublikowania. Przedruk nowszych tekstów jest zabroniony.
W przypadku zainteresowania przedrukiem konieczne jest nabycie licencji poprzez złożenie zamówienia u Wydawcy w postaci wypełnionego formularza wysłanego na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Po dokonaniu opłaty udostępniane są Licencjobiorcy następujące pliki: tekst wraz z licencją na jednorazowy przedruk.

 2. Opłata licencyjna wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych) netto za każdy tekst. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny tekstu.

 3. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie tekstu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, natomiast nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.

 4. Licencjobiorca uprawiony jest do publikacji otrzymanego tekstu w formie elektronicznej, wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej, bez prawa udzielania sublicencji.

 5. Licencjobiorcy nie ma prawa do udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy.

 6. Tekst opublikowany na podstawie nabytej licencji powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą portalu, datą oryginalnej publikacji oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w portalu.

 7. Przesłanie uzupełnionego formularza zamówienia i uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 8. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem korzystanie z tekstów wymaga udzielenia przez Wydawcę portalu odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie stosownej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Wydawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją obowiązującej "Polityki prywatności", której aktualna wersja jest opublikowana poniżej.

 

Regulamin Newslettera

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady świadczenia tej usługi przez firmę ARTSMART Izabela Żylińska z siedzibą w Warszawie (01-773), ul. Braci Załuskich 4 lok. 21, zwaną dalej "Wydawcą".

§ 2

1. Newsletter jest usługą, polegającą na informowaniu korzystającego z usługi o bieżących artykułach, ofertach, promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach w Wydawnictwie, poprzez przesyłanie przez Wydawnictwo na podany przez użytkownika adres e-mai, wiadomości mailowych.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Wydawnictwem, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniu ustępu powyższego.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która poda swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronie internetowej Wydawnictwa, dostępnej pod adresem www.inteligentnemiastairegiony.pl i zawrze z Wydawnictwem umowę o świadczenie usługi Newsletter. Powyższy formularz stanowi ofertę Wydawnictwa, skierowaną do przyszłego użytkownika usługi Newsletter w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

2. Następnie należy wypełnić, wskazany w postanowieniu ustępu powyższego, formularz rejestracyjny, podając w nim adres e-mail i swoje imię. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej do usługi Newsletter niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.

3. Kliknięcie przycisku "Zamawiam" powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Wydawnictwa, o której to ofercie mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wydawnictwem, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

4. Wydawnictwo po zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter, wysyła na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zawarcia wskazanej umowy.

§ 5

Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Wydawnictwo wypowiada umowę o świadczenie usługi Newsletter, wysyłając wiadomość e-mail, zawierającą oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy, na który wysyłany jest Newsletter.

3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o świadczenie tej usługi, kierując oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo pocztą na adres Wydawnictwa podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 7

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 8

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą bezpośrednio na adres Wydawnictwa podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Wydawnictwa.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Wydawnictwo.

3. Wydawnictwo rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 9

1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Wydawnictwem lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

Polityka prywatności

 • Wydawcą portalu jest ARTSMART Izabela Żylińska z siedzibą w Warszawie (01-773), ul. Braci Załuskich 4 lok. 21, zwaną dalej "Wydawcą".

 • Wydawca udostępnia Czytelnikom portalu usługę wymagające rejestracji, jaką jest newsletter.

 • Rejestracja w Newsletterze jest bezpłatna. Dane wymagane do rejestracji konta użytkownika to aktywny adres e-mail i imię użytkownika.

 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod tekstami oraz za treść wpisów użytkowników.

 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści komentarzy.

 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z prawem, wulgarnych i innych naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi.

 • Wydawnictwo zachowuje prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z portalu w dowolnym momencie i bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez użytkownika podstawowych zasad współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi. Każdy użytkownik ma możliwość raportowania do Wydawnictwa komentarzy i wpisów niezgodnych z powyższymi zasadami.

 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w portalu, newsletterach, alertach, na forum i w mailingach rozsyłanych do użytkowników.

 • Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane przez Wydawnictwo osobom trzecim. Wydawnictwo zastrzega jednak, że w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez danego użytkownika może udostępnić wspomniane dane dotyczące jego osoby odpowiednim organom państwowym w sytuacji, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądowy.

 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) Wydawnictwo zapewnia użytkownikom portalu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo, na wniosek użytkownika dane te mogą zostać w każdej chwili usunięte z bazy Wydawnictwa. Użytkownik może również w dowolnej chwili zamówić subskrypcję lub zrezygnować z subskrypcji newslettera, alertów i/lub innych usług wymagających rejestracji.

 • Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania (14 maja 2016 r.) na dedykowanej podstronie portalu Wydawnictwo i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

 • Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta użytkownika w portalu Wydawnictwa.

Wyszukiwarka